Avaleht

Patendivoliniku kutseeksam 2016. aastal

Patendivoliniku kutsekomisjon annab teada, et patendivoliniku kutseeksam patendivoliniku kutse taotlemiseks toimub 22. novembril 2016.a Justiitsministeeriumi 0. korruse õppeklassis nr 012 algusega kell 09:00.

Patendivoliniku kutse taotlemiseks ja eksamil osalemiseks esitatakse komisjonile:

  1. kirjalik avaldus, milles sisaldub vähemalt üks patendivoliniku seaduse § 2 lõikes 3 nimetatud valdkond, milles tegutsemiseks kutset taotletakse ja kutse taotleja kinnitus selle kohta, et ta vastab patendivoliniku seaduse § 14 lõike 1 punktides 1, 4, 6 ja 7 sätestatud nõuetele;
  2. dokumendid, mis tõendavad patendivoliniku seaduse § 14 lõike 1 punktides 2, 3 ja 5 sätestatud nõuetele vastavust;
  3. patendivoliniku juures töötamise ajal tehtud toimingute aruanne patendivoliniku kutse taotleja poolt tehtud tööstusomandialastest toimingutest (edaspidi aruanne);
  4. andmed riigilõivu tasumise kohta.

Riigilõiv 64 eurot iga avalduses märgitud tööstusomandi valdkonna eest tuleb tasuda Rahandusministeeriumi kontole nr EE891010220034796011 (SEB Pank) või EE932200221023778606 (Swedbank), märkides ära viitenumbri 2900082362.

Avaldus patendivoliniku kutseeksamil osalemiseks ja lisadokumendid tuleb esitada patendivoliniku kutsekomisjonile Justiitsministeeriumi aadressil Tõnismägi 5A, Tallinn, 15191 või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil info@just.ee hiljemalt 12. oktoobril 2016.a.

Patendivoliniku kutse andmine, sh kutseeksam, toimub patendivoliniku seaduse 3. peatükis sätestatud korras. Kutseeksami ülesehitus ja eksamitööde hindamisega seonduv on täpsemalt reguleeritud justiitsministri 03.01.2012 määruse nr 24 „Patendivoliniku kutsekomisjoni põhimäärus“ §-des 41, 5, 6 ja 7.

Lisainformatsioon: Alar Must, Justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika osakonna vabakutsete talituse nõunik (e-post: alar.must@just.ee, tel: 680 3113)

 

 

Juhime tähelepanu, et 2015. aasta alguses jõustuva uue riigilõivuseaduse (RT I, 30.12.2014, 1) § 116 kohaselt tööstusomandi apellatsioonikomisjonile kaebuse või vaidlustusavalduse esitamise eest tasutakse riigilõivu 160 eurot.

Rekvisiidid riigilõivu maksmisel:

Riigilõiv 160 eurot
Saaja: Rahandusministeerium
Arve nr: EE891010220034796011 SEB Pank AS
või EE932200221023778606 Swedbank AS
Viitenumber: 2900082375

Selgituseks palume märkida vaidlustatava objekti nime või numbri.

 

Kaubamärkide andmebaas

Patenditaotluste ja patentide andmebaas

Kasulike mudelite andmebaas

Tööstusdisainilahenduste andmebaas

Geograafiliste tähiste andmebaas

Ühenduse kaubamärgid

Rahvusvahelised kaubamärgid

Patendiamet

Patendiinfo Keskus